Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Raport Bieżący nr 6/2024

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2364260