Korekta raportu bieżącego 3/2024 z dnia 10.04.2024 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Raport Bieżący nr 4/2024

Zarząd Longterm Games S.A. („Emitent”) koryguje oczywistą omyłkę pisarską podaną w raporcie bieżącym 3/2024 z dnia 10.04.2024 r. dotyczącą daty publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Omyłkowo została wskazana data 12 kwietnia 2023 r., prawidłowa data to 12 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect.