Podpisanie umów typu Lock-Up z akcjonariuszami Spółki

Raport bieżący 7/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16 października 2023 roku akcjonariusze Spółki - Albert Rokicki, Robert Ogłodziński i Adrian Przybylski ("Akcjonariusze") podpisali umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki (umowy typu Lock-Up) na mocy, których zobowiązali się do czasowego niezbywania posiadanych akcji Spółki ("Umowy") od dnia podpisania Umów do dnia 10.04.2024 r.

Na mocy Umów:

1) Albert Rokicki zobowiązał się do niezbywania 605 603 akcji Spółki, stanowiących 47,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2) Robert Ogłodziński zobowiązał się do niezbywania 235 000 akcji Spółki, stanowiących 18,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Adrian Przybylski zobowiązał się do niezbywania 39 800 akcji Spółki, stanowiących 3,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że nie stanowi naruszenia zapisów Umowy sprzedaż akcji objętych lock-up, o ile nabywcy takich akcji zobowiążą się w formie umowy zawartej m.in. ze Spółką, do przestrzegania ograniczeń określonych w Umowie.

Umowa przewiduje również obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia zobowiązania do ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki.

LINK do komunikatu ESPI z dnia 16/10/2023:

LONGTERM GAMES SA (7/2023) Podpisanie umów typu Lock-Up z akcjonariuszami Spółki- Infostrefa
Raport bieżący 7/2023