Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 17/2023

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Gonet skuteczną z dniem 17 maja 2023 r. (o czym mowa w raporcie EBI nr 12/2023 z dnia 18 maja 2023 r.), Pan Albert Rokicki działając na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, z dniem 22 sierpnia 2023 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Sołogubę.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków:

- Pan Marek Łubiarz;

- Pan Bartłomiej Cegłowski;

- Pan Przemysław Staniszewski;

- Pan Adrian Gawlikowski;

- Pan Andrzej Sołoguba.

Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Sołoguby zawierający informacje o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2280587