Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 17/2023

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 września 2023 r. otrzymał rezygnację od Pana Roberta Ogłodzińskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej otrzymania przez Spółkę.

Jako powód rezygnacji Pan Robert Ogłodziński wskazał względy osobiste.

Wobec powyższego obecny skład Zarządu Spółki składa się z 2 osób, tj.:

- Albert Rokicki - Prezes Zarządu,

- Adrian Przybylski - Członek Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.