Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Longterm Games S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.

Raport Bieżący nr 10/2024

Zarząd Longterm Games S.A. („Emitent”; ”Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2024 r. w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2, bud. A, lok. 26B w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska.

Podczas obrad ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad były przedmiotem głosowania i zostały podjęte.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

https://biznes.pap.pl/pl/news/listings/attachment/48858447,Uchwaly_WZA_25.06.2024-0.pdf,20240625/

kom ebi zdz