Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Longterm Games S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.

Raport bieżący 1/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej Zarząd Longterm Games S.A. ("Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("ZWZA"), które odbyło się w dniu 25 czerwca 2024 r., na którym to ZWZA wykonywanych było 645.403 głosy z takiej samej liczby posiadanych akcji, które stanowią 50,18% kapitału zakładowego Emitenta oraz 50,18% udziału w ogólnej liczbie głosów.

1. Albert Rokicki, któremu przysługiwały 605.603 głosy na ZWZA, które stanowiły 93,83% udziału w głosach na ZWZA w dniu 25 czerwca 2024 r. i które stanowią 47,08% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Adrian Przybylski, któremu przysługiwało 39.800 głosów na ZWZA, które stanowiły 6,17% udziału w głosach na ZWZA w dniu 25 czerwca 2024 r. i które stanowią 3,09% udziału w ogólnej liczbie głosów

kom espi zdz