Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Longterm Games S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r.

Raport Bieżący nr 14/2023

Zarząd Longterm Games S.A. („Emitent”; ”Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2023 r. w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w lokalu Kafeteria eMKa Hostel.

W związku z tym, że podczas ZWZA nie zostały zgłoszone żadne kandydatury na członków Rady Nadzorczej odstąpiono od głosowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie podczas obrad ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, które były przedmiotem głosowania zostały podjęte.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2256225