Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Longterm Games S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r.

Raport bieżący 5/2023

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej Zarząd Longterm Games S.A. ("Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("ZWZA"), które odbyło się w dniu 15 czerwca 2023 r., na którym to ZWZA wykonywanych było 945.403 głosy z takiej samej liczby posiadanych akcji, które stanowią 73,50% kapitału zakładowego Emitenta oraz 73,50% udziału w ogólnej liczbie głosów.

1. Albert Rokicki, któremu przysługiwało 605.603 głosów na ZWZA, które stanowiły 64,06% udziału w głosach na ZWZA w dniu 15 czerwca 2023 r. i które stanowią 47,08% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Robert Ogłodziński, któremu przysługiwało 300.000 głosów na ZWZA, które stanowiły 31,73% udziału w głosach na ZWZA w dniu 15 czerwca 2023 r. i które stanowią 23,32% udziału w ogólnej liczbie głosów.