Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Longterm Games S.A.

Raport Bieżący nr 9/2024

Zarząd Longterm Games S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) Spółki na dzień 25 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2, bud. A, lok. 26B w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

- pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA,

- projekty uchwał,

- wzory pełnomocnictwa wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

- informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2391463

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2391464

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2391465

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2391466