Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Longterm Games S.A.

Zarząd Longterm Games S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) Spółki na dzień 15 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Warszawie
(00-367) przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Kafeterii eMKa Hostelu.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

§ 4 pkt 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.