Nowa strategia rozwoju spółki na lata 2023-24

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 13.10,2023, w konsekwencji przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej perspektyw sprzedażowych gry "Space Tail: Every Journey Leads Home", podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2022 r. odpisu aktualizującego wartość zapasów, w których ujęte zostały poniesione nakłady na grę.

Decyzja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość zapasów została poprzedzona analizą sprzedaży gry "Space Tail: Every Journey Leads Home", która wskazuje na istotne ryzyko nieosiągnięcia zwrotu z poniesionych nakładów na produkcję gry z uwagi na niesatysfakcjonujący poziom sprzedaży. Wobec powyższego w raporcie za IV kwartał 2022 r. w rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych zostanie ujęta kwota 2 889 402,89 zł odzwierciedlająca aktualizację wartości aktywów niefinansowych w związku z dokonanym odpisem. Kwota odpisu aktualizującego będzie miała negatywny wpływ na wynik netto Spółki w 2022 r. oraz wartość kapitałów własnych na koniec 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 r. będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie.